Chania เรื่องล่าสุด :


ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 Inside Website ต่อสกุล ผดุงญาติ
2 Internet 4.0 การปรับตัวสู่สังคมดิจิตอล สวัสดิ์ แหวนเงิน
3 Modern Library : เมื่อห้องสมุดไม่ได้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์เก็บหนังสือ จาริณี สุวรรณ
4 NIDTEP 4G อุเทน นวสุธารัตน์
5 One Belt One Road : ความร่วมมือทางการศึกษาผ่านมหาวิทยาลัยซีหนาน นพมาศ ณะมาชิต
6 กระบวนการในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ขวัญเรือน จอมโคกสูง
7 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการพลเรือน ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
8 การขับเคลื่อนระบบมาตรฐานการประเมินการฝึกอบรม ของ สคบศ. อรทัย ศักดิ์สูง
9 การขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการทางศึกษา ศศิ โพธิ์สุวรรณ
10 การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาองค์การ อรวรรณ วงษ์ประคอง
11 การจัดการขยะ ตามแนวคิด 3Rs–ประชารัฐ กัลยา ศรีวิเชียร
12 การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร? อุเทน นวสุธารัตน์
13 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ชุติกานต์ ทิมจันทร์
14 การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ สคบศ. ธีรวีร์ มานิตกุล
15 การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่จัดใน สคบศ. ผการัตน์ เมฆฉาย
16 การจัดแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม พงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
17 การตรวจวินิจฉัยองค์การ ของ สคบศ. จุไรรัตน์ โพธิลักษณ์
18 การติดตามผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รัตติกร ผรณสุวรรณ
19 การถอดบทเรียนโครงการพิเศษของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ศศิ โพธิ์สุวรรณ
20 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ระดับบุคคลในมุมมองผู้ปฏิบัติ บุญทวี อรุณมาศ
21 การทำงานในยุค 4.0 ณัฐชนันท์ จันทคุปต์
22 การนำแนวคิด Agile มาใช้กับการบริหารโครงการ ณัฐชากานต์ เดวิส
23 การบริการด้วยใจสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สุดใจ สาวทรัพย์
24 การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
25 การบริหารงานจ้างก่อสร้างอาคาร ของ สคบศ. พัฒนา ปัญญา
26 การบริหารจัดการยานพาหนะของ สคบศ. ที่มีประสิทธิภาพ จุไรรัตน์ โพธิลักษณ์
27 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ กัลยา ศรีวิเชียร
28 การบริหารพัสดุ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา ปัญญา
29 การประชุมที่มีประสิทธิภาพ ปัญญา รักการงาน
30 การประสานงานของผู้บริหาร จิรัฐ อนุเชิงชัย
31 การประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการประเมินโครงการ ตามรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick อรวรรณ วงษ์ประคอง
32 การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา อาพร จิตรใจ
33 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สคบศ. เบญจมาศ สุขคมขำ
34 การฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 ณัฐชนันท์ จันทคุปต์
35 การพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณัฐชนันท์ จันทคุปต์
36 การพัฒนาตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
37 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การมองย้อนกลับ วาสุกาญจน์ บู่ทอง
38 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : คนครบคน วาสุกาญจน์ บู่ทอง
39 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน กรรัตน์ โชคประเสริฐ
40 การพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษา : ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เต็มจิต จันทคา
41 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา : ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เต็มจิต จันทคา
42 การพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร (System Thinking, Learning & Organizing Skill) อรทัย ศักดิ์สูง
43 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) สุวภัทร ยวงใย
44 การพัฒนาองค์การด้วยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
45 การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) สุทัศสา สิทธิวิภัทร
46 การวางแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จของ สคบศ. วรนุช สาเกผล
47 การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วรพจน์ รุ่งอรุณ
48 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาในการเข้ารับพัฒนา ชัชฎา พารุ่ง
49 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาในการเข้ารับพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ชัชฎา พารุ่ง
50 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนา ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดวงพร เจียมอัมพร
51 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อรวรรณ วงษ์ประคอง
52 การสร้างเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในสายงานธุรการ ธนิดา อุบลชาติ
53 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ มธุรส คำยอด
54 การออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก ชิดชัย ช่างสมบูรณ์
55 การเขียนโครงการ กรรัตน์ โชคประเสริฐ
56 การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ สุวภัทร ยวงใย
57 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พลอยระวี คำสุข
58 การใช้ ICT ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
59 การใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดเงินสำหรับครัวเรือน สุวรรณ ภูติวณิชย์
60 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์การ วรพจน์ รุ่งอรุณ
61 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดวงพร เจียมอัมพร
62 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาท สคบศ. ปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
63 คนสำคัญใน CoP บูรชัย ศิริมหาสาคร
64 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน สุวภัทร ยวงใย
65 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ วรพจน์ รุ่งอรุณ
66 ความสำคัญของภาษาอังกฤษในห้องเรียนยุค 4.0 วิรัญชนา ใจสม
67 คุณลักษณะสำคัญของข้าราชการยุคไทยแลนด์ 4.0 นพมาศ ณะมาชิต
68 จากงบประมาณแผ่นดินสู่งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
69 จุดดี จุดเด่นของการพัฒนาครูตามแนวทางใหม่ของการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
70 จุดยืนของคนตัวเล็กในองค์กร ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
71 จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ขวัญเรือน จอมโคกสูง
72 ฉลาดวางแผน (SMART Planning) ปัญญา รักการงาน
73 ชุมชนนักปฏิบัติ บูรชัย ศิริมหาสาคร
74 ตัวชี้วัดวัดอะไร? มาลินี กำชัย
75 ติดตามผลการฝึกอบรม : ภารกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร รัตติกร ผรณสุวรรณ
76 ทักษะการประสานงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ นพมาศ ณะมาชิต
77 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ปัญญา รักการงาน
78 นครวัด นครธม: อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้ไปชม (See Angkor Wat And Die) วิรัญชนำ ใจสม
79 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ความปรองดองสมานฉันท์ บุญทวี อรุณมาศ
80 น้อมนำศาสตร์พระราชา......สู่ความปรองดองสมานฉันท์ บุญทวี อรุณมาศ
81 บทบาทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในยุคดิจิทัล กวิสรา ชวนวัน
82 ประชุมทำไม ...ได้อะไรจากการประชุม ? ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
83 ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฏธิดา ฤทธาภัย
84 ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สาหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฏธิดา ฤทธาภัย
85 ผู้นำกับความสาเร็จขององค์กร : จากภายในสู่ภายนอก สุพรรณี สมิท
86 ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Educational Change) เจริญ ภูวิจิตร์
87 รายงานการประเมินผลโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา อรทัย ศักดิ์สูง
88 รายงานการประเมินผลโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change : LEC) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อรทัย ศักดิ์สูง
89 รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ณ นครเฉินตู - เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มพัฒนาผู้นำ
90 รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ณ นครคุนหมิง – เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มพัฒนาผู้นำ
91 รายงานการศึกษาดูงานหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ณ นครกว่างโจว – เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มพัฒนาผู้นำ
92 รูปแบบการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน ศศิ โพธิ์สุวรรณ
93 รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญทวี อรุณมาศ
94 ศาสตร์พระราชากับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ขวัญเรือน จอมโคกสูง
95 ศิลปะการพูดในที่ชุมชนสาหรับผู้นำ สรัสวดี มุสิกบุตร
96 สร้างผู้เรียนเป็นนวัตกรผู้นำนวัตกรรมในอนาคต สุนทรี ไกรกาบแก้ว
97 สวัสดิการการลาของข้าราชการพลเรือนสามัญ สุทัศสา สิทธิวิภัทร
98 สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการ พงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
99 สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ พงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
100 สุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) บูรชัย ศิริมหาสาคร
101 หยุดนิ่งเท่ากับถอยหลัง (Stand Still : Stagnant) ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
102 หลักการจัดทำคำของบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) วรนุช สาเกผล
103 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ให้มีประสิทธิภาพ วรนุช สาเกผล
104 หลักอริยสัจ 4 กับการพัฒนาทักษะการคิด วาสุกาญจน์ บู่ทอง
105 ห้องสมุดตายแล้วจริงหรือ? วิกันยา เอกฉันท์
106 องค์กรในฝัน กรรัตน์ โชคประเสริฐ
107 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Thaigs : IoT) ดวงพร เจียมอัมพร
108 เกษียณอายุราชการ... ได้อะไรบ้าง? ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
109 เทคนิคการประสานงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา นวลวรรณ บุญฤทธิ์
110 เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อุเทน นวสุธารัตน์
111 เทคนิคการเขียนบทความ ปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
112 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานราชอาณาจักรกัมพูชา นครวัด นครธม: อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้ไปชม (See Angkor Wat And Die) วิรัญชนา ใจสม
113 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขวัญเรือน จอมโคกสูง
114 แนวทางการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม รัตติกร ผรณสุวรรณ
115 แนวทางการฝึกอบรมพัฒนาและประเมินผลนักบริหารการศึกษาตามหลักการสมรรถนะ กวิสรา ชวนวัน
116 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน DEVELOPMENT APPROACH OF APPROPRIATE COMPETENCY FORBASIC EDUCATION SCHOOL PRINCIPAL TO SUIT THE ASEAN COMMUNITY ประสิทธิ์ เขียวศรี
117 แนวทางการหาความต้องการฝึกอบรมและจัดทำแผนพัฒนาตนเองของนักบริหารการศึกษา กวิสรา ชวนวัน
118 แนวทางลัด ขจัดปัญหาเรื่องยืมเงินราชการในการฝึกอบรม ของ สคบศ. นริวรรณ์ จตุเทน
119 แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ สคบศ. ชุติกานต์ ทิมจันทร์
120 แนวโน้มการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนของประเทศไทย พรอัญชลี พุกชาญค้า
121 โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา -
122 “ พลังแห่งความสาเร็จขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ” ประนอม โพธิ์นิ่มแดง